Nasz adres

KURS CAŁOROCZNY:
Centrum
Biblioteczno-Informacyjne przy ul. Żwirki i Wigury 63 (wejście od ul. Księcia Trojdena)

KURS ĆWICZENIOWY:
Centrum Dydaktyczne
ul. Trojdena 2a
(róg Żwirki i Wigury 61)

» Mapa lokalizacji kursu

Zapisy na kurs

Zapisy na kurs
przy­go­to­waw­czy
całoroczny 2017/2018
» WEJDŹ

Zapisy na kurs
przy­go­to­waw­czy
ćwiczeniowy 2018
» WEJDŹ

Nasi nauczyciele

Zajęcia na kursie prowadzone są przez doświadczonych nauczy­cieli, zajmu­jących się od wielu lat przy­go­to­wy­wa­niem młodzieży do egza­mi­nów wstępnych.

» WIĘCEJ

 

Centrum Dydaktyczne WUM

LINKI

Warszawski Uniwersytet Medyczny Biuro Rekrutacji i Orga­ni­zacji Kształcenia WUM Centralna Komisja Egzaminacyjna
Kwiecień 2018
PWŚCPSN
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

NASI WYKŁADOWCY

Zajęcia na kursie przygotowawczym organizowanym przez Warszawski Uniwersytet Medyczny prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich, posia­da­jących certyfikaty egzaminatorów zewnętrznych, uprawniające do oce­nia­nia egza­mi­nów maturalnych.

 

NASI BIOLODZY

Dr Julia Dąbrowska

Jestem absolwentką Wydziału Biologii UW. Po ukoń­cze­niu stu­diów roz­po­częłam pra­cę w Ka­ted­rze Bio­lo­gii Ogól­nej i Pa­ra­zy­to­lo­gii WUM naj­pierw na sta­no­wis­ku asys­ten­ta, a obec­nie adiunk­ta. Po uzys­ka­niu stop­nia dok­tora nauk me­dycz­nych na­dal konty­nuuję ba­da­nia ultra­struk­tu­ral­ne do­ty­czą­ce pro­ce­sów pa­to­lo­gicz­nych za­cho­dzą­cych w na­rzą­dach, przez które wę­dru­ją lar­wy pa­so­żyt­ni­czych ga­tun­ków ni­cie­ni. Za­ję­cia dy­dak­tycz­ne z Bio­lo­gii mo­le­ku­lar­nej i Pa­ra­zy­to­lo­gii Le­kar­skiej pro­wa­dzę ze stu­den­ta­mi Wy­dzia­łu Le­kar­skie­go, Lekarsko-Den­tys­tycz­nego i Fizjo­te­ra­pii. Na kur­sie przy­go­to­waw­czym pro­wa­dzę za­ję­cia od 13 lat.

Dr Wojciech Szypuła

Jestem absolwentem kierunku biologia Wydziału Bio­lo­gii i Ochro­ny Śro­do­wi­ska Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go w Ka­to­wi­cach. Pra­cę dok­tor­ską zreali­zo­wa­łem w War­szaw­skim Uni­wer­sy­te­cie Me­dycz­nym, gdzie jes­tem obec­nie za­trud­nio­ny na sta­no­wis­ku adiunk­ta. Ukoń­czy­łem rów­nież stu­dia po­dyp­lo­mo­we w Wyż­szej Szko­le Eko­no­mii i In­no­wa­cji w Lub­li­nie na kie­run­ku Me­na­dżer Ba­dań Nauko­wych i Prac Roz­wo­jo­wych oraz licz­ne kur­sy spe­cja­lis­tycz­ne w za­kre­sie bio­lo­gii mo­le­ku­lar­nej i no­wo­czes­nych me­tod ana­li­tycz­nych. Spra­wuję zasz­czyt­ną funk­cję Sek­re­ta­rza Ge­ne­ral­ne­go Pol­skie­go To­wa­rzystwa Bo­ta­nicz­ne­go, jes­tem człon­kiem Pol­skie­go To­wa­rzystwa My­ko­lo­gicz­ne­go.

Jestem nauczycielem z 18-letnim doś­wiad­cze­niem. W War­szaw­skim Uni­wer­sy­te­cie Me­dycz­nym pro­wa­dzę wyk­ła­dy, ćwi­cze­nia i se­mi­na­ria z bio­lo­gii z ge­ne­ty­ką, pa­ra­zy­to­lo­gii, bo­ta­ni­ki oraz z bio­tech­no­lo­gii roś­lin dla stu­den­tów Wy­dzia­łu Far­ma­ceu­tycz­ne­go. W 2005 roku uzys­ka­łem upraw­nie­nie egza­mi­na­to­ra ma­tu­ral­ne­go OKE i pra­cuję w Uczel­nia­nej Ko­mi­sji Egza­mi­na­cyj­nej. 

„Najważniejsze w edukacji biologicznej jest nau­cza­nie przed­mio­tu ze zro­zu­mie­niem. Suk­ces w nau­cza­niu bio­lo­gii to trwa­łe zasz­cze­pie­nie w ucz­niach ref­lek­sji nad zja­wis­kiem ży­cia na każ­dym po­zio­mie je­go or­ga­ni­za­cji i zło­żo­ności. To się zaw­sze opła­ca i daje wie­le sa­tys­fakcji”.

Pasjonuję się fotografią i biologią. Upra­wiam tu­rys­ty­kę gór­ską, skitouring, al­pi­nizm i bie­gi ultra.

Dr Anita Śliwińska

Jestem absolwentką Wydziału Matematyczno-Przy­rod­niczego kierunek biologia Wyższej Szkoły Pe­da­go­gicz­nej im. Jana Kocha­nowskie­go w Kiel­cach (aktual­nie Uni­wer­sy­te­tu im. Jana Ko­cha­nowskie­go). Pracę dok­torską zreali­zo­wa­łam w Zakła­dzie Bio­logii Far­ma­ceu­tycz­nej i Bio­tech­no­logii Roś­lin Lecz­ni­czych w War­szaw­skim Uni­wer­sy­tecie Me­dycz­nym, gdzie jestem obecnie za­trud­niona.

Jestem nauczycielem akademickim z 18-letnim doś­wiad­cze­niem. W ramach dzia­łal­ności dy­dak­tycz­nej pro­wa­dzę ćwi­cze­nia i semi­naria ze stu­den­tami I roku "farmacja" z dwóch przed­mio­tów: bio­logia z gene­tyką i bota­nika far­ma­ceu­tyczna. Pro­wadzę rów­nież ćwi­czenia i se­mi­naria dla stu­den­tów IV-roku w fakul­ta­tyw­nym bloku progra­mo­wym "Bio­tech­nologia w ochro­nie zdro­wia" oraz "Fito­chemia i Fito­te­rapia", a obec­nie w fakul­ta­tyw­nym blo­ku progra­mowym "Far­macja prze­mys­łowa i bio­tech­no­logia far­ma­ceutyczna". Ponadto pro­wadzę zaję­cia ze stu­dentami I roku far­ma­cja przy działa­jącym przy naszym zak­ładzie Stu­denckim Kole Nauko­wym "Herba".

Od 2013 pełnię funkcję kie­ow­nika ćwi­czeń z przed­miotu bo­ta­nika far­ma­ceu­tyczna i jes­tem od tego roku prze­wod­niczącą Rady Peda­go­gicznej I roku studiów. W ramach działal­ności orga­ni­za­cyjnej w latach 2003-2005 bra­łam udział w egza­mi­nach wstęp­nych na Wy­dziale Far­ma­ceu­tycznym.

Poza pracą naukową, dydaktyczną oddaję się swoim pasjom: tańcowi oraz bieganiu.

Mgr Anna Sulima

Jestem absolwentką Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW gdzie ukoń­czy­łam kie­ru­nek bio­logia. Po uzys­ka­niu ty­tu­łu ma­gistra roz­po­czę­łam pra­cę w Ka­tedrze Bio­logii Ogól­nej i Pa­ra­zy­to­logii WUM.

Obecnie jestem studentką studiów dokto­ranckich na I Wydzia­le Le­karskim WUM, a w swo­jej pracy sku­piam się głów­nie na ba­da­niach mo­le­ku­larnych mo­de­lo­wego ga­tun­ku ta­siem­ca Hyme­nolepis dimi­nuta. Ponadto pro­wa­dzę za­jęcia z Pa­ra­zy­to­logii i Bio­lo­gii Mo­le­ku­lar­nej dla stu­den­tów Wy­dzia­łu Le­karskiego.

 

NASI CHEMICY

Dr Mariola Napiórkowska

Jestem magistrem chemii i dok­to­rem nauk far­ma­ceu­tycz­nych. Swo­ją przy­go­dę z che­mią tak na­praw­dę roz­po­czę­łam jako stu­dent­ka na Wy­dzia­le Che­mii Uni­wer­sy­te­tu War­szaws­kie­go. Tu­taj che­mię po­ko­cha­łam i zro­zu­mia­łam. Ko­lej­nym kro­kiem, po obro­nie pra­cy ma­gi­ster­skiej, by­ło roz­po­czę­cie pra­cy na War­szaw­skim Uni­wer­sy­te­cie Me­dycz­nym ja­ko wy­kła­dow­ca a nas­tęp­nie ja­ko adiunkt. Tu­taj jes­tem już od 15 lat, roz­wi­jam swo­ją wie­dzę i umie­jęt­noś­ci pra­cu­jąc za­rów­no ze stu­den­ta­mi jak rów­nież pro­wa­dząc ba­da­nia nauko­we. Pra­ca nauko­wa da­ła mi moż­li­wość uzys­ka­nia stop­nia dok­tora nauk far­ma­ceutycz­nych. Dzię­ki ciąg­łe­mu kon­tak­to­wi ze stu­den­ta­mi, w krót­kim cza­sie, zdo­by­łam ol­brzy­mie doś­wiad­cze­nie dy­dak­tycz­ne a to poz­wo­li­ło mi roz­po­cząć pra­cę ja­ko nauczy­ciel. Od wie­lu lat przy­go­to­wu­ję mło­dzież do ma­tu­ry i pro­wa­dzę za­ję­cia na kur­sie przy­go­to­waw­czym. Pra­ca z mło­dzie­żą da­je mi ol­brzy­mią przy­jem­ność i sa­tys­fak­cję. Nic tak nie cie­szy jak usły­szeć od ucz­nia „naresz­cie to ro­zu­miem” a jesz­cze więk­szą ra­dość spra­wia, gdy spo­ty­ka­my się na stu­diach - czego ży­czę wszyst­kim obec­nym ma­tu­rzystom :) .

 

Dr Magdalena Pakosińska-Parys

Ukończyłam Chemię na Wydziale Chemii Uniwer­sy­te­tu War­szaw­skiego. Od szko­ły pod­sta­wo­wej wie­dzia­łam, że chcę uczyć che­mii. Po­sia­dam upraw­nie­nia pe­da­go­gicz­ne. Przez 12 lat pra­co­wa­łam w Ka­ted­rze i Zak­ła­dzie Che­mii Me­dycz­nej WUM ja­ko asys­tent, wyk­ła­dow­ca, star­szy wyk­ła­dow­ca i adiunkt. Pro­wa­dzi­łam za­ję­cia dy­dak­tycz­ne z che­mii dla stu­den­tów I i II Wy­dzia­łu Le­karskie­go i Od­dzia­łu Le­kars­ko-Dentys­tycz­ne­go. By­łam od­po­wie­dzial­na za or­ga­ni­za­cję za­jęć, wszel­kie za­li­cze­nia i kon­takt ze stu­den­ta­mi. To był mój ży­wioł. Zaj­mo­wa­łam się rów­nież te­ma­ty­ką ba­daw­czą pro­wa­dzo­ną w Zak­ła­dzie. W 2010 ro­ku pra­cę dok­tor­ską obro­niłam na Wy­dzia­le Far­ma­ceu­tycz­nym WUM otrzy­mu­jąc sto­pień dok­to­ra nauk far­ma­ceu­tycz­nych.

Obecnie pracuję w Katedrze i Zak­ła­dzie Bio­che­mii I Wy­dzia­łu Le­kar­skie­go WUM, gdzie rów­nież pro­wa­dzę za­ję­cia ze stu­den­ta­mi z przed­mio­tu Bio­che­mia z ele­men­ta­mi Che­mii. Zaj­mu­ję się rów­nież pra­cą nauko­wą, ma­rząc o zro­bie­niu ha­bi­li­ta­cji. Jes­tem współ­auto­rem skryp­tów dla stu­den­tów i pub­li­ka­cji nauko­wych.

Od 2001 roku prowadzę wyk­łady z che­mii na kur­sie przy­go­to­waw­czym or­ga­ni­zo­wa­nym przez War­sza­wski Uni­wer­sy­tet Me­dycz­ny i jes­tem kie­row­ni­kiem nauko­wym te­go kur­su. W maju 2005 roku uzys­ka­łam up­raw­nie­nia eg­za­mi­na­to­ra ma­tu­ral­ne­go z Chemii przy Okrę­go­wej Ko­mi­sji Egza­mi­na­cyj­nej w War­sza­wie. Od tego cza­su co ro­ku czyn­nie spraw­dzam ma­tu­ry na po­zio­mie roz­sze­rzo­nym. Ukoń­czy­łam rów­nież Kurs Pe­da­go­gicz­ny dla nauczy­cie­li aka­de­mic­kich WUM.

Uwielbiam tańczyć i śpie­wać ale chy­ba naj­bar­dziej ko­cham uczyć! W 2011 roku otrzy­ma­łam indy­wi­dual­ną na­gro­dę dy­dak­tycz­ną Rek­tora WUM. Mam pros­ty, kla­row­ny i spo­koj­ny spo­sób tłu­ma­cze­nia, co poz­wo­li każ­de­mu zro­zu­mieć wszel­kie za­gad­nie­nia które prze­ka­zuję. Ucze­nie in­nych spra­wia mi og­rom­ną ra­dość i sa­tys­fak­cję. Myś­lę, że naucza­nie w bar­dzo sym­pa­tycz­nej at­mos­fe­rze przy­cią­ga do mnie ucz­niów. Za­pra­szam na kurs a sam zo­ba­czysz czy pisa­łam praw­dę! DO ZOBACZENIA…

 

NASI MATEMATYCY

Dr Justyna Kurkowiak

Ukończyłam Wydział Matematyki i Informatyki w Poz­na­niu otrzy­mu­jąc w 2000 roku tytuł dok­tora nauk ma­te­ma­tycz­nych. Od kil­ku­nas­tu lat pro­wa­dzę za­jęcia dy­dak­tycz­ne ze stu­den­ta­mi. Z War­szaw­skim Uni­wer­sy­te­tem Me­dy­cznym jes­tem zwią­za­na od 8 lat. Pro­wa­dzę głów­nie ma­te­ma­ty­kę i sta­tys­ty­kę na Wy­dzia­le Far­ma­ceu­tycz­nym zaj­mu­jąc się rów­nież pra­cą naukową.

Uczenie mate­ma­tyki stu­den­tów, którzy za nią nie prze­pa­da­ją było nie­małym wyz­wa­niem, ale ma­te­ma­ty­ka nie jest trud­na, jeśli tylko ma­my tro­chę chęci i otwar­ty umysł.

Mgr Krystian Gulik

Od kilku lat próbuję wytłuma­czyć ma­te­ma­ty­kę stu­den­tom far­ma­cji. Szcze­gól­nie lu­bię pra­cę z otwar­ty­mi, mło­dymi umy­sła­mi. Jes­tem oso­bą wy­ro­zu­mia­łą i peł­ną na­dziei, że każdy jest w sta­nie po­jąć ma­te­ma­ty­kę na po­zio­mie pod­sta­wo­wym. Moż­na ze mną po­roz­ma­wiać nie tyl­ko o królo­wej nauk, ale rów­nież o sporcie, fil­mie, mu­zy­ce i lite­ra­tu­rze.

 

NASI FIZYCY

Dr Marek Wasek

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, dok­to­rant Ins­ty­tu­tu Ener­gii Ato­mo­wej w Świer­ku, kie­ru­nek – fizyka. Po­sia­da po­nad 35-letnie doś­wiad­cze­nie naukowo-dydak­tycz­ne. Ce­nio­ny pe­da­gog nie tylko wśród li­cealis­tów (uczniów) ale rów­nież stu­den­tów War­szaw­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go gdzie jest od­po­wie­dzial­ny za dy­dak­ty­kę bio­fi­zy­ki na Wy­dzia­le Far­ma­ceu­tycz­nym. Jak sam mówi, naj­waż­niej­sze dla nie­go w naucza­niu jest odejś­cie od pa­mię­cio­we­go ucze­nia się, a za­miast te­go ro­zu­mie­nie związ­ków przy­czy­no­wo skut­ko­wych w fi­zy­ce. Naj­pierw fi­zy­ka po­tem wzo­ry. Po­sia­da upraw­nie­nia eg­za­mi­na­to­ra ma­tu­ral­ne­go z Fi­zy­ki i As­tronomii.

Fan muzyki bluesowo-rockowej a w szcze­gól­noś­ci zes­połu SBB. Miłoś­nik Roz­to­cza i Biesz­cza­dów.

Posia­da przeuro­czą kot­kę ra­sy bry­tyj­skiej o imie­niu Blueska.

 

Dr Wojciech Baran

Witam.

Chciał­bym nau­czyć Was fi­zy­ki, któ­ra niez­będ­ną jest w Wa­szym przysz­łym ży­ciu za­wo­do­wym.

Mam w tym 40-let­nie doś­wiad­cze­nie. Jes­tem fi­zy­kiem ze spe­cja­li­za­cją FIZYKI ME­DYCZ­NEJ u­zys­ka­nej na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim oraz dokto­rem nauk me­dycz­nych Aka­de­mii Me­dycz­nej (obec­nie WUM).

Moje hobby to również: tu­rys­ty­ka (kra­je za­rów­no tro­pi­kal­ne jak i te chłod­niej­sze – co wi­dać na za­łą­czo­nych zdję­ciach) oraz spor­ty za­rów­no let­nie (ro­wer, góry) jak i zi­mo­we (narty). Po­sia­dam rów­nież wy­kształ­ce­nie mu­zycz­ne. Sta­ram się to hob­by wy­ko­rzys­ty­wać w naucza­niu Was po­da­jąc przyk­ła­dy z ży­cia co­dzien­ne­go ja­ko ilu­stra­cje speł­nia­nia się pod­sta­wo­wych praw fizyki.

Słuchając moich wykładów przes­ta­nie­cie bać się tej „strasz­nej fi­zyki” i zauwa­ży­cie, że ota­cza Was ona na co dzień – cze­go przy­kła­dy sta­ram się Wam po­kazać.

Mam nadzieję, że z więk­szoś­cią z Was spot­kam się na za­ję­ciach z BIOFI­ZYKI jak rów­nież z FIZY­KI czy BIO­ME­CHA­NIKI w trak­cie Wa­szych studiów.

Życzę Wam tego z całe­go serca.

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 04.11.2017