NASZ ADRES

KURS ROCZNY ODBYWAJACY SIĘ W SOBOTĘ:

 • Centrum Biblioteczno-Informacyjne
  ul. Żwirki i Wigury 63 (wejście od ul. Księcia Trojdena)
 • Centrum Dydaktyczne
  ul. Trojdena 2a (róg Żwirki i Wigury 61)

KURS ROCZNY ODBYWAJACY SIĘ W TYGODNIU:

 • Centrum Biblioteczno-Informacyjne
  ul. Żwirki i Wigury 63 (wejście od ul. Księcia Trojdena)
 • Centrum Dydaktyczne
  ul. Trojdena 2a (róg Żwirki i Wigury 61)

KURS ĆWICZENIOWY NIEDZIELNY:

 • Centrum Dydaktyczne
  ul. Trojdena 2a (róg Żwirki i Wigury 61)

» Mapa lokalizacji kursu

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZE KURSY

proponujemy do wyboru:

 • kurs roczny sobotni
 • kurs całoroczny odbywający się w tygodniu po południu (prowadzony w formie stacjonarnej)
 • kurs całoroczny odbywający się w tygodniu po południu (prowadzony zdalnie)
 • kurs ćwiczeniowy niedzielny

prowadzimy zajęcia na poziomie roz­sze­rzonym z bio­lo­gii, chemiifizyki oraz na po­zio­mie roz­sze­rzo­nym lub pod­sta­wo­wym z ma­te­ma­tyki » WIĘCEJ

NASI NAUCZYCIELE

Zajęcia na kursie prowadzone są przez doś­wiad­czo­nych nauczy­cieli, zajmu­jących się od wielu lat przy­go­to­wy­wa­niem mło­dzie­ży do eg­za­mi­nów wstępnych.

» WIĘCEJ

 

Centrum Dydaktyczne WUM

LINKI

Warszawski Uniwersytet Medyczny Biuro Rekrutacji i Orga­ni­zacji Kształcenia WUM Centralna Komisja Egzaminacyjna
Lipiec 2020
PWŚCPSN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

NASI WYKŁADOWCY

Zajęcia na kursie przygotowawczym organizowanym przez Warszawski Uniwersytet Medyczny prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich, posia­da­jących certyfikaty egzaminatorów zewnętrznych, uprawniające do oce­nia­nia egza­mi­nów maturalnych.

 

NASI BIOLODZY

Dr Julia Dąbrowska

Jestem absolwentką Wydziału Biologii UW. Po ukoń­cze­niu stu­diów roz­po­częłam pra­cę w Ka­ted­rze Bio­lo­gii Ogól­nej i Pa­ra­zy­to­lo­gii WUM naj­pierw na sta­no­wis­ku asys­ten­ta, a obec­nie adiunk­ta. Po uzys­ka­niu stop­nia dok­tora nauk me­dycz­nych na­dal konty­nuuję ba­da­nia ultra­struk­tu­ral­ne do­ty­czą­ce pro­ce­sów pa­to­lo­gicz­nych za­cho­dzą­cych w na­rzą­dach, przez które wę­dru­ją lar­wy pa­so­żyt­ni­czych ga­tun­ków ni­cie­ni. Za­ję­cia dy­dak­tycz­ne z Bio­lo­gii mo­le­ku­lar­nej i Pa­ra­zy­to­lo­gii Le­kar­skiej pro­wa­dzę ze stu­den­ta­mi Wy­dzia­łu Le­kar­skie­go, Lekarsko-Den­tys­tycz­nego i Fizjo­te­ra­pii. Na kur­sie przy­go­to­waw­czym pro­wa­dzę za­ję­cia od 13 lat.

Dr Wojciech Szypuła

Jestem absolwentem kierunku biologia Wydziału Bio­lo­gii i Ochro­ny Śro­do­wi­ska Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go w Ka­to­wi­cach. Pra­cę dok­tor­ską zreali­zo­wa­łem w War­szaw­skim Uni­wer­sy­te­cie Me­dycz­nym, gdzie jes­tem obec­nie za­trud­nio­ny na sta­no­wis­ku adiunk­ta. Ukoń­czy­łem rów­nież stu­dia po­dyp­lo­mo­we w Wyż­szej Szko­le Eko­no­mii i In­no­wa­cji w Lub­li­nie na kie­run­ku Me­na­dżer Ba­dań Nauko­wych i Prac Roz­wo­jo­wych oraz licz­ne kur­sy spe­cja­lis­tycz­ne w za­kre­sie bio­lo­gii mo­le­ku­lar­nej i no­wo­czes­nych me­tod ana­li­tycz­nych. Spra­wuję zasz­czyt­ną funk­cję Sek­re­ta­rza Ge­ne­ral­ne­go Pol­skie­go To­wa­rzystwa Bo­ta­nicz­ne­go, jes­tem człon­kiem Pol­skie­go To­wa­rzystwa My­ko­lo­gicz­ne­go.

Jestem nauczycielem z 18-letnim doś­wiad­cze­niem. W War­szaw­skim Uni­wer­sy­te­cie Me­dycz­nym pro­wa­dzę wyk­ła­dy, ćwi­cze­nia i se­mi­na­ria z bio­lo­gii z ge­ne­ty­ką, pa­ra­zy­to­lo­gii, bo­ta­ni­ki oraz z bio­tech­no­lo­gii roś­lin dla stu­den­tów Wy­dzia­łu Far­ma­ceu­tycz­ne­go. W 2005 roku uzys­ka­łem upraw­nie­nie egza­mi­na­to­ra ma­tu­ral­ne­go OKE i pra­cuję w Uczel­nia­nej Ko­mi­sji Egza­mi­na­cyj­nej. 

„Najważniejsze w edukacji biologicznej jest nau­cza­nie przed­mio­tu ze zro­zu­mie­niem. Suk­ces w nau­cza­niu bio­lo­gii to trwa­łe zasz­cze­pie­nie w ucz­niach ref­lek­sji nad zja­wis­kiem ży­cia na każ­dym po­zio­mie je­go or­ga­ni­za­cji i zło­żo­ności. To się zaw­sze opła­ca i daje wie­le sa­tys­fakcji”.

Pasjonuję się fotografią i biologią. Upra­wiam tu­rys­ty­kę gór­ską, skitouring, al­pi­nizm i bie­gi ultra.

Dr Anita Śliwińska

Jestem absolwentką Wydziału Matematyczno-Przy­rod­niczego kierunek biologia Wyższej Szkoły Pe­da­go­gicz­nej im. Jana Kocha­nowskie­go w Kiel­cach (aktual­nie Uni­wer­sy­te­tu im. Jana Ko­cha­nowskie­go). Pracę dok­torską zreali­zo­wa­łam w Zakła­dzie Bio­logii Far­ma­ceu­tycz­nej i Bio­tech­no­logii Roś­lin Lecz­ni­czych w War­szaw­skim Uni­wer­sy­tecie Me­dycz­nym, gdzie jestem obecnie za­trud­niona.

Jestem nauczycielem akademickim z 18-letnim doś­wiad­cze­niem. W ramach dzia­łal­ności dy­dak­tycz­nej pro­wa­dzę ćwi­cze­nia i semi­naria ze stu­den­tami I roku "farmacja" z dwóch przed­mio­tów: bio­logia z gene­tyką i bota­nika far­ma­ceu­tyczna. Pro­wadzę rów­nież ćwi­czenia i se­mi­naria dla stu­den­tów IV-roku w fakul­ta­tyw­nym bloku progra­mo­wym "Bio­tech­nologia w ochro­nie zdro­wia" oraz "Fito­chemia i Fito­te­rapia", a obec­nie w fakul­ta­tyw­nym blo­ku progra­mowym "Far­macja prze­mys­łowa i bio­tech­no­logia far­ma­ceutyczna". Ponadto pro­wadzę zaję­cia ze stu­dentami I roku far­ma­cja przy działa­jącym przy naszym zak­ładzie Stu­denckim Kole Nauko­wym "Herba".

Od 2013 pełnię funkcję kie­ow­nika ćwi­czeń z przed­miotu bo­ta­nika far­ma­ceu­tyczna i jes­tem od tego roku prze­wod­niczącą Rady Peda­go­gicznej I roku studiów. W ramach działal­ności orga­ni­za­cyjnej w latach 2003-2005 bra­łam udział w egza­mi­nach wstęp­nych na Wy­dziale Far­ma­ceu­tycznym.

Poza pracą naukową, dydaktyczną oddaję się swoim pasjom: tańcowi oraz bieganiu.

Dr Ewelina Szymańska

Jestem biologiem komórki. W swoich badaniach szukam odpowiedzi, w jaki sposób transport wewnątrzkomórkowy (m.in endocytoza) wpływa na przekazywanie sygnału w komórce i jaki jest wpływ obu tych procesów na powstawanie nowotworów. Prace badawcze realizuję w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Moją przygodę z biologią rozpoczęłam już w szkole średniej, gdzie moje zainteresowania zaowocowały tytułem laureata Olimpiady Biologicznej. Zafascynowana mikrobiologią i komórkami bakterii ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie swoje zainteresowania przeniosłam na inny model komórki tj. komórki eukariotycznej i po ukończeniu studiów doktoranckich w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN uzyskałam tytuł doktora nauk biologicznych.

Moja praca naukowa została nagrodzona m.in. stypedium dla najzdolniejszych młodych naukowców ufundowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Jako pasjonat biologii chętnie dzielę się swoją wiedzą. Jestem współautorem książki dla dzieci „Bądź zdrów jak ryba”. Współpracuję też ze stypendystami Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

W 2003 roku rozpoczęłam współpracę z Akademią Medyczną (dziś już Warszawskim Uniwersytetem Medycznym) jako wykładowca na Kursach Przygotowawczych. Od tamtej pory, co roku z kolejnymi rocznikami „starych” i „nowych” maturzystów uczestniczę w solidnych przygotowaniach do egzaminu z biologii. W mojej pracy dydaktycznej zawsze kieruję się zasadą: biologia to nie zbiór oderwanych (i nudnych!) pojęć i zjawisk, a sieć genialnie powiązanych (i przez to fascynujących!) mechanizmów i procesów. Nauka biologii zgodnie z tą logiką jest efektywna, a przede wszystkim pozwala na rozwiązanie nawet najtrudniejszych zadań na egzaminie. Jedynem efektem ubocznym pozostaje często wieloletnie zainteresowanie biologią u słuchaczy, które może być zaspokojone dalszym studiowaniem biologii już tylko jednego gatunku tj. człowieka w ramach studiów medycznych.

 

NASI CHEMICY

Dr Mariola Napiórkowska

Jestem magistrem chemii i dok­to­rem nauk far­ma­ceu­tycz­nych. Swo­ją przy­go­dę z che­mią tak na­praw­dę roz­po­czę­łam jako stu­dent­ka na Wy­dzia­le Che­mii Uni­wer­sy­te­tu War­szaws­kie­go. Tu­taj che­mię po­ko­cha­łam i zro­zu­mia­łam. Ko­lej­nym kro­kiem, po obro­nie pra­cy ma­gi­ster­skiej, by­ło roz­po­czę­cie pra­cy na War­szaw­skim Uni­wer­sy­te­cie Me­dycz­nym ja­ko wy­kła­dow­ca a nas­tęp­nie ja­ko adiunkt. Tu­taj jes­tem już od 15 lat, roz­wi­jam swo­ją wie­dzę i umie­jęt­noś­ci pra­cu­jąc za­rów­no ze stu­den­ta­mi jak rów­nież pro­wa­dząc ba­da­nia nauko­we. Pra­ca nauko­wa da­ła mi moż­li­wość uzys­ka­nia stop­nia dok­tora nauk far­ma­ceutycz­nych. Dzię­ki ciąg­łe­mu kon­tak­to­wi ze stu­den­ta­mi, w krót­kim cza­sie, zdo­by­łam ol­brzy­mie doś­wiad­cze­nie dy­dak­tycz­ne a to poz­wo­li­ło mi roz­po­cząć pra­cę ja­ko nauczy­ciel. Od wie­lu lat przy­go­to­wu­ję mło­dzież do ma­tu­ry i pro­wa­dzę za­ję­cia na kur­sie przy­go­to­waw­czym. Pra­ca z mło­dzie­żą da­je mi ol­brzy­mią przy­jem­ność i sa­tys­fak­cję. Nic tak nie cie­szy jak usły­szeć od ucz­nia „naresz­cie to ro­zu­miem” a jesz­cze więk­szą ra­dość spra­wia, gdy spo­ty­ka­my się na stu­diach - czego ży­czę wszyst­kim obec­nym ma­tu­rzystom :) .

 

Dr Magdalena Pakosińska-Parys

Ukończyłam Chemię na Wydziale Chemii Uniwer­sy­te­tu War­szaw­skiego. Od szko­ły pod­sta­wo­wej wie­dzia­łam, że chcę uczyć che­mii. Po­sia­dam upraw­nie­nia pe­da­go­gicz­ne. Przez 12 lat pra­co­wa­łam w Ka­ted­rze i Zak­ła­dzie Che­mii Me­dycz­nej WUM ja­ko asys­tent, wyk­ła­dow­ca, star­szy wyk­ła­dow­ca i adiunkt. Pro­wa­dzi­łam za­ję­cia dy­dak­tycz­ne z che­mii dla stu­den­tów I i II Wy­dzia­łu Le­karskie­go i Od­dzia­łu Le­kars­ko-Dentys­tycz­ne­go. By­łam od­po­wie­dzial­na za or­ga­ni­za­cję za­jęć, wszel­kie za­li­cze­nia i kon­takt ze stu­den­ta­mi. To był mój ży­wioł. Zaj­mo­wa­łam się rów­nież te­ma­ty­ką ba­daw­czą pro­wa­dzo­ną w Zak­ła­dzie. W 2010 ro­ku pra­cę dok­tor­ską obro­niłam na Wy­dzia­le Far­ma­ceu­tycz­nym WUM otrzy­mu­jąc sto­pień dok­to­ra nauk far­ma­ceu­tycz­nych.

Obecnie pracuję w Katedrze i Zak­ła­dzie Bio­che­mii I Wy­dzia­łu Le­kar­skie­go WUM, gdzie rów­nież pro­wa­dzę za­ję­cia ze stu­den­ta­mi z przed­mio­tu Bio­che­mia z ele­men­ta­mi Che­mii. Zaj­mu­ję się rów­nież pra­cą nauko­wą, ma­rząc o zro­bie­niu ha­bi­li­ta­cji. Jes­tem współ­auto­rem skryp­tów dla stu­den­tów i pub­li­ka­cji nauko­wych.

Od 2001 roku prowadzę wyk­łady z che­mii na kur­sie przy­go­to­waw­czym or­ga­ni­zo­wa­nym przez War­sza­wski Uni­wer­sy­tet Me­dycz­ny i jes­tem kie­row­ni­kiem nauko­wym te­go kur­su. W maju 2005 roku uzys­ka­łam up­raw­nie­nia eg­za­mi­na­to­ra ma­tu­ral­ne­go z Chemii przy Okrę­go­wej Ko­mi­sji Egza­mi­na­cyj­nej w War­sza­wie. Od tego cza­su co ro­ku czyn­nie spraw­dzam ma­tu­ry na po­zio­mie roz­sze­rzo­nym. Ukoń­czy­łam rów­nież Kurs Pe­da­go­gicz­ny dla nauczy­cie­li aka­de­mic­kich WUM.

Uwielbiam tańczyć i śpie­wać ale chy­ba naj­bar­dziej ko­cham uczyć! W 2011 roku otrzy­ma­łam indy­wi­dual­ną na­gro­dę dy­dak­tycz­ną Rek­tora WUM. Mam pros­ty, kla­row­ny i spo­koj­ny spo­sób tłu­ma­cze­nia, co poz­wo­li każ­de­mu zro­zu­mieć wszel­kie za­gad­nie­nia które prze­ka­zuję. Ucze­nie in­nych spra­wia mi og­rom­ną ra­dość i sa­tys­fak­cję. Myś­lę, że naucza­nie w bar­dzo sym­pa­tycz­nej at­mos­fe­rze przy­cią­ga do mnie ucz­niów. Za­pra­szam na kurs a sam zo­ba­czysz czy pisa­łam praw­dę! DO ZOBACZENIA…

 

NASI MATEMATYCY

Dr Justyna Kurkowiak

Ukończyłam Wydział Matematyki i Informatyki w Poz­na­niu otrzy­mu­jąc w 2000 roku tytuł dok­tora nauk ma­te­ma­tycz­nych. Od kil­ku­nas­tu lat pro­wa­dzę za­jęcia dy­dak­tycz­ne ze stu­den­ta­mi. Z War­szaw­skim Uni­wer­sy­te­tem Me­dy­cznym jes­tem zwią­za­na od 8 lat. Pro­wa­dzę głów­nie ma­te­ma­ty­kę i sta­tys­ty­kę na Wy­dzia­le Far­ma­ceu­tycz­nym zaj­mu­jąc się rów­nież pra­cą naukową.

Uczenie mate­ma­tyki stu­den­tów, którzy za nią nie prze­pa­da­ją było nie­małym wyz­wa­niem, ale ma­te­ma­ty­ka nie jest trud­na, jeśli tylko ma­my tro­chę chęci i otwar­ty umysł.

Mgr Krystian Gulik

Od kilku lat próbuję wytłuma­czyć ma­te­ma­ty­kę stu­den­tom far­ma­cji. Szcze­gól­nie lu­bię pra­cę z otwar­ty­mi, mło­dymi umy­sła­mi. Jes­tem oso­bą wy­ro­zu­mia­łą i peł­ną na­dziei, że każdy jest w sta­nie po­jąć ma­te­ma­ty­kę na po­zio­mie pod­sta­wo­wym. Moż­na ze mną po­roz­ma­wiać nie tyl­ko o królo­wej nauk, ale rów­nież o sporcie, fil­mie, mu­zy­ce i lite­ra­tu­rze.

 

NASI FIZYCY

Dr Marek Wasek

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, dok­to­rant Ins­ty­tu­tu Ener­gii Ato­mo­wej w Świer­ku, kie­ru­nek – fizyka. Po­sia­da po­nad 35-letnie doś­wiad­cze­nie naukowo-dydak­tycz­ne. Ce­nio­ny pe­da­gog nie tylko wśród li­cealis­tów (uczniów) ale rów­nież stu­den­tów War­szaw­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go gdzie jest od­po­wie­dzial­ny za dy­dak­ty­kę bio­fi­zy­ki na Wy­dzia­le Far­ma­ceu­tycz­nym. Jak sam mówi, naj­waż­niej­sze dla nie­go w naucza­niu jest odejś­cie od pa­mię­cio­we­go ucze­nia się, a za­miast te­go ro­zu­mie­nie związ­ków przy­czy­no­wo skut­ko­wych w fi­zy­ce. Naj­pierw fi­zy­ka po­tem wzo­ry. Po­sia­da upraw­nie­nia eg­za­mi­na­to­ra ma­tu­ral­ne­go z Fi­zy­ki i As­tronomii.

Fan muzyki bluesowo-rockowej a w szcze­gól­noś­ci zes­połu SBB. Miłoś­nik Roz­to­cza i Biesz­cza­dów.

Posia­da przeuro­czą kot­kę ra­sy bry­tyj­skiej o imie­niu Blueska.

 

Dr Wojciech Baran

Witam.

Chciał­bym nau­czyć Was fi­zy­ki, któ­ra niez­będ­ną jest w Wa­szym przysz­łym ży­ciu za­wo­do­wym.

Mam w tym 40-let­nie doś­wiad­cze­nie. Jes­tem fi­zy­kiem ze spe­cja­li­za­cją FIZYKI ME­DYCZ­NEJ u­zys­ka­nej na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim oraz dokto­rem nauk me­dycz­nych Aka­de­mii Me­dycz­nej (obec­nie WUM).

Moje hobby to również: tu­rys­ty­ka (kra­je za­rów­no tro­pi­kal­ne jak i te chłod­niej­sze – co wi­dać na za­łą­czo­nych zdję­ciach) oraz spor­ty za­rów­no let­nie (ro­wer, góry) jak i zi­mo­we (narty). Po­sia­dam rów­nież wy­kształ­ce­nie mu­zycz­ne. Sta­ram się to hob­by wy­ko­rzys­ty­wać w naucza­niu Was po­da­jąc przyk­ła­dy z ży­cia co­dzien­ne­go ja­ko ilu­stra­cje speł­nia­nia się pod­sta­wo­wych praw fizyki.

Słuchając moich wykładów przes­ta­nie­cie bać się tej „strasz­nej fi­zyki” i zauwa­ży­cie, że ota­cza Was ona na co dzień – cze­go przy­kła­dy sta­ram się Wam po­kazać.

Mam nadzieję, że z więk­szoś­cią z Was spot­kam się na za­ję­ciach z BIOFI­ZYKI jak rów­nież z FIZY­KI czy BIO­ME­CHA­NIKI w trak­cie Wa­szych studiów.

Życzę Wam tego z całe­go serca.

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 17.07.2019