Nasz adres

KURS CAŁOROCZNY:
Centrum
Biblioteczno-Informacyjne przy ul. Żwirki i Wigury 63 (wejście od ul. Księcia Trojdena)

KURS ĆWICZENIOWY:
Centrum Dydaktyczne
ul. Trojdena 2a
(róg Żwirki i Wigury 61)

» Mapa lokalizacji kursu

Zapisy na kurs

Zapisy na kurs
przy­go­to­waw­czy
całoroczny 2016/2017
» WEJDŹ

Zapisy na kurs
przy­go­to­waw­czy
ćwiczeniowy 2017
» WEJDŹ

Nasi nauczyciele

Zajęcia na kursie prowadzone są przez doświadczonych nauczy­cieli, zajmu­jących się od wielu lat przy­go­to­wy­wa­niem młodzieży do egza­mi­nów wstępnych.

» WIĘCEJ

 

Centrum Dydaktyczne WUM

LINKI

Warszawski Uniwersytet Medyczny Biuro Rekrutacji i Orga­ni­zacji Kształcenia WUM Centralna Komisja Egzaminacyjna
Lipiec 2017
PWŚCPSN
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

 

KURS PRZYGOTOWAWCZY CAŁOROCZNY 2016/2017

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny
organizuje
CAŁOROCZNY KURS PRZYGOTOWUJĄCY
do matury i uczelnianych egzaminów wstępnych
z przedmiotów:

 

 

 • biologia (poziom rozszerzony) — 58 godz. — 850 zł
 • chemia (poziom rozszerzony) — 58 godz. — 850 zł
 • fizyka (poziom rozszerzony) — 58 godz. — 850 zł
 • matematyka (poziom podstawowy) — 58 godz. — 850 zł
 • matematyka (poziom rozszerzony) — 58 godz. — 850 zł

 

 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZ KURS?

 • — kompetentna, z wieloletnim doświadczeniem kadra nauczycielska
 • — egzaminatorzy zewnętrzni mający uprawnienia do oceniania egzaminów maturalnych
 • — wykładowcy akademiccy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • — bardzo sympatyczna atmosfera
 • — niska cena
 • — zakres materiału zgodny z wymogami nowej podstawy programowej (usystematyzowany, powtórzony oraz przerobiony w sposób jasny i prosty)
 • — dla każdego kursanta książeczka z nowymi zadaniami maturalnymi, które będą rozwiązywane i omawiane podczas zajęć teoretycznych i se­mi­na­ryj­nych
 • — próbne matury sprawdzające zdobytą wiedzę

 

 • Prowadzący zajęcia to wykładowcy akademiccy Warszawskiego Uni­wer­sy­te­tu Medycznego, ludzie z pasją, lubiący uczyć, mający doświad­czenie i og­rom­ną wiedzę. Znają dosko­nale program matu­ralny. Wiedzą jak sformu­ło­wać popraw­ną odpo­wiedź aby była wyczer­pująca i zosta­ła dobrze oce­niona. Te wszyst­kie cenne uwagi pomo­gą dobrze napi­sać maturę.
 • Podczas zajęć będziemy wykładać materiał i rozwią­zywać wspól­nie pyta­nia otwarte z danego tema­tu. Każdy kur­sant przy zapi­sie otrzy­muje książeczkę z autorski­mi pyta­niami matu­ralnymi zgod­nymi z wymo­gami nowej podsta­wy progra­mowej. Po dwóch lub trzech zaję­ciach teo­retycz­nych odby­wać się będą zaję­cia semina­ryjne, na których oma­wiamy je i wspólnie rozwiązu­je­my. Jest to czas, gdy dokład­nie zwra­camy uwagę jak formu­łować popraw­nie odpo­wiedzi i ćwiczy­my przero­biony materiał.
 • Uczestnik kursu będzie pisał z przerobionego materiału dwie próbne matu­ry. Ma to na celu skontro­lowanie posia­danej wiedzy i umie­jętności w roz­wią­zy­wa­niu arku­szy matu­ralnych. Prace te będą spraw­dzane przez prowa­dzących (egza­mina­torów) i oce­niane tak jak na praw­dziwej maturze.

 

Kurs rozpocznie się 10 września i trwać będzie do końca kwietnia. Szczegółowy harmo­nogram zajęć zosta­nie umiesz­czony po rozpo­częciu zajęć na stronie kursu: www.kurs.bodp.wum.edu.pl

Zajęcia odbywać się będą w soboty w budynku Centrum Biblioteczno-Informacyjnego przy ul. Żwirki i Wigury 63 (wejście od ul. Księcia Trojdena).

Na każdy z przedmiotów przeznaczono po 2 godz. lekcyjne. Godziny zajęć z poszcze­gólnych przed­miotów nie nakła­dają się na siebie.

Informacje o przydzieleniu uczestników do poszczególnych grup, sal oraz o go­dzi­nie rozpo­częcia zajęć znaj­dziecie Państwo na stronie kursu (AKTUALNOŚCI) w dniu 9 września.

 

 

 

ZAPISY NA CAŁOROCZNY KURS PRZYGOTOWAWCZY

od 08.08. do 30.09.2016 r.:

 • drogą mailową

  a także
 • w Biurze Obsługi Działalności Podstawowej, ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 217 lub 220 (Budynek Rektoratu II piętro), od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.30 do 15.30,
  tel. 57-20-234 lub 57-20-220

 

Aby zostać Uczestnikiem kursu należy:

 1. dokonać wpłaty na konto (w banku lub na poczcie):

  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  ul. Żwirki i Wigury 61

  Nr rachunku 68 1160 2202 0000 0003 0813 7734

  z dopiskiem: kurs przygotowawczy


 2. wysłać na adres mailowy kursu: kursprzygotowawczy@wum.edu.pl
  • – skan wypełnionej karty zgłoszenia na kurs (dostępna TUTAJ)
  • – skan dowodu wpłaty

   ewentualnie
 3. przynieść do Biura:
  • – wypełnioną kartę zgłoszenia na kurs (dostępna TUTAJ)
  • – kserokopię dowodu wpłaty

 

 

KONTAKT

 

tel.: (22) 57 20 234 lub 57 20 220

E-mail: kursprzygotowawczy@wum.edu.pl

 

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 16.08.2016