NASZ ADRES

KURS ROCZNY ODBYWAJACY SIĘ W SOBOTĘ:

 • Centrum Biblioteczno-Informacyjne
  ul. Żwirki i Wigury 63 (wejście od ul. Księcia Trojdena)
 • Centrum Dydaktyczne
  ul. Trojdena 2a (róg Żwirki i Wigury 61)

KURS ROCZNY ODBYWAJACY SIĘ W TYGODNIU:

 • Centrum Biblioteczno-Informacyjne
  ul. Żwirki i Wigury 63 (wejście od ul. Księcia Trojdena)
 • Centrum Dydaktyczne
  ul. Trojdena 2a (róg Żwirki i Wigury 61)

KURS ĆWICZENIOWY NIEDZIELNY:

 • Centrum Dydaktyczne
  ul. Trojdena 2a (róg Żwirki i Wigury 61)

» Mapa lokalizacji kursu

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZE KURSY

proponujemy do wyboru:

 • kurs roczny sobotni
 • kurs całoroczny odbywający się w tygodniu po południu (prowadzony w formie stacjonarnej)
 • kurs całoroczny odbywający się w tygodniu po południu (prowadzony zdalnie)
 • kurs ćwiczeniowy niedzielny

prowadzimy zajęcia na poziomie roz­sze­rzonym z bio­lo­gii, chemiifizyki oraz na po­zio­mie roz­sze­rzo­nym lub pod­sta­wo­wym z ma­te­ma­tyki » WIĘCEJ

NASI NAUCZYCIELE

Zajęcia na kursie prowadzone są przez doś­wiad­czo­nych nauczy­cieli, zajmu­jących się od wielu lat przy­go­to­wy­wa­niem mło­dzie­ży do eg­za­mi­nów wstępnych.

» WIĘCEJ

 

Centrum Dydaktyczne WUM

LINKI

Warszawski Uniwersytet Medyczny Biuro Rekrutacji i Orga­ni­zacji Kształcenia WUM Centralna Komisja Egzaminacyjna
Lipiec 2020
PWŚCPSN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

REGULAMIN KURSU

 

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY NA KURSIE PRZYGOTOWAWCZYM

 

Podstawowe Zasady Organizacyjne

 1. Organizatorem kursu jest Warszawski Uniwersytet Medyczny.
 2. Kurs przygotowawczy prowadzony jest z 4 przedmiotów:
  • biologii
  • chemii
  • fizyki
  • matematyki.
 3. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń.
 4. Celem kursu jest powtórzenie i usystematyzowanie materiału wymaganego do egzaminu maturalnego.
 5. Program kursu został oparty na standardach wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów (Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.04.2013 r.).
 6. Zajęcia odbywają się w budynkach na terenie Kampusu Banacha.
 7. Harmonogram zajęć z poszczególnych przedmiotów zostanie ogłoszony na stronie internetowej kursu.
 8. Zajęcia odwołane z przyczyn losowych są odpracowywane w innym terminie, o czym Uczestnicy są informowani, z co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem.
 9. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:
  • wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia na kurs,
  • upoważnienie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do prowadzenia kursu (upoważnienie jest integralną częścią karty zgłoszenia),
  • wniesienie pełnej opłaty,
  • dostarczenie karty zgłoszenia i potwierdzenia wpłaty do Biura Rekrutacji i Organizacji Kształcenia.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo nieuruchomienia grupy zajęciowej w przypadku, gdy na kurs nie zapisze się odpowiednia liczba uczestników.
 11. Postanowienia regulaminu dotyczą:
  • kursu rocznego odbywającego się w soboty
  • kursu rocznego odbywającego się w tygodniu (tj. w środy lub czwartki)
  • kursu ćwiczeniowego odbywającego się w niedziele.

 

Opłaty i faktury

 1. Opłaty za kurs dokonuje się przelewem na konto Organizatora:

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61
  Nr rachunku 68 1160 2202 0000 0003 0813 7734
  z dopiskiem: kurs przygotowawczy
 2. Opłata za kurs dokonywana jest jednorazowo.
 3. Na prośbę Uczestnika, skierowaną drogą mailową do Organizatora (kursprzygotowawczy@wum.edu.pl), może zostać wystawiona faktura.

 

Prawa Uczestnika kursu

 1. Uczestnik otrzymuje wszelkie przygotowane dla danego kursu materiały pomocnicze.
 2. Uczestnik za zgodą Organizatora może dokonać zmiany grupy.
 3. Uczestnik może zgłaszać Organizatorowi wszelkie propozycje dot. sposobu organizacji, programu i metodyki zajęć.
 4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w zajęciach na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

Obowiązki Uczestnika kursu

 1. Zaznajomienie się z treścią i przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zaznajomienie się z treścią Klauzuli informacyjnej w sprawie przetwarzania danych osobowych, dostępną na stronie kursu.
 3. Zachowania się podczas zajęć w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego.
 4. Przestrzegania całkowitego zakazu palenia papierosów na terenie Kampusu Banacha (wraz z budynkami, w których odbywają się zajęcia).
 5. Przestrzegania wszystkich przepisów porządkowych i BHP obowiązujących na terenie budynków, w których odbywają się zajęcia.
 6. Posiadania i okazywania pracownikom Organizatora identyfikatora uprawniającego do uczestnictwa w zajęciach.

 

Rezygnacja z kursu

 1. Uczestnik może zrezygnować z kursu przed rozpoczęciem zajęć, otrzymując zwrot pełnej, wpłaconej kwoty.
 2. Uczestnik może otrzymać zgodę Organizatora na rezygnację z kursu w dowolnym czasie jego trwania w przypadku ważnych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych, wiarygodnie udokumentowanych np. przewlekłej choroby, otrzymując zwrot wpłaconej opłaty pomniejszonej o wartość i koszty pośrednie odbytych zajęć (nie dotyczy kursu ćwiczeniowego odbywającego się w niedzielę).
 3. Wniesiona opłata zwracana jest w całości, bądź pomniejszona o wartość i koszty pośrednie odbytych zajęć, przelewem bankowym na wskazane pisemnie konto.
 4. Uczestnik dokonuje rezygnacji w formie pisemnej i składa ją do Biura Rekrutacji i Organizacji Kształcenia.

 

Ochrona danych osobowych

Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników kursu jedynie w zakresie niezbędnym do prowadzenia kursu, zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 

Warszawa, lipiec 2019 r.

 

Ostatnia aktualizacja strony: 17.07.2019